Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει καθήκοντα εποπτείας του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ

4 Νοεμβρίου 2014
  • Η ΕΚΤ θα εποπτεύει τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ.
  • Θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές.
  • Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της τραπεζικής ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε σήμερα την αρμοδιότητα εποπτείας των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, έπειτα από την ολοκλήρωση προπαρασκευαστικής φάσης η οποία διήρκεσε ένα έτος και περιλάμβανε αφενός τον διεξοδικό έλεγχο των ισολογισμών και αφετέρου την επαλήθευση της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) είναι ένα νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Βασικός σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, και να διασφαλίζει την άσκηση συνεπούς εποπτείας.

Η ΕΚΤ θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 120 σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 82% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά τις υπόλοιπες 3.500 τράπεζες η ΕΚΤ θα καθορίζει εποπτικά πρότυπα και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα, θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εποπτεία αυτών των τραπεζών.

«Έχουμε επιτύχει πολλά στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την άσκηση τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ», δήλωσε η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, κα Danièle Nouy. «Έχουμε σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να καλλιεργήσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή νοοτροπία στον τομέα της εποπτείας, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές των εποπτικών αρχών από όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ».

«Η άσκηση τραπεζικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βελτιώσει και θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των τραπεζών όσον αφορά τις εποπτικές απαιτήσεις που αυτές πρέπει να πληρούν», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, κα Sabine Lautenschläger.

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει τα εποπτικά καθήκοντα που της ανατέθηκαν βάσει του κανονισμού για τον ΕΕΜ ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισμού. Στη διάρκεια του έτους αυτού πραγματοποιήθηκαν σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης, δηλ. του ελέγχου της ευρωστίας των μεγαλύτερων τραπεζών, καθώς και η έκδοση των νομικών πράξεων που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του ΕΕΜ και θεσπίζουν τις νέες δομές διακυβέρνησης στην ΕΚΤ.

Σήμερα τίθεται επίσης σε λειτουργία ένας νέος δικτυακός τόπος, www.bankingsupervision.europa.eu, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τα καθήκοντα της ΕΚΤ στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ronan Sheridan, τηλ.: +49 69 1344 7416.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου