ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
The information published on this page has been changed from the original version.

Η ΕΚΤ στοχεύει στον διπλασιασμό του ποσοστού των γυναικών που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις

29 Αυγούστου 2013

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να εισαγάγει στόχους σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων με σκοπό τον διπλασιασμό του ποσοστού των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

Μέχρι το τέλος του 2019, γυναίκες θα πρέπει να κατέχουν το 35% των διευθυντικών θέσεων μεσαίας (προϊστάμενος τμήματος, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος, προϊστάμενος τομέα, ανώτερος σύμβουλος και σύμβουλος) και ανώτατης βαθμίδας (γενικός διευθυντής, αναπληρωτής γενικός διευθυντής, διευθυντής και κύριος σύμβουλος). Για τις διευθυντικές θέσεις ανώτατης βαθμίδας μόνο ο στόχος ορίζεται στο 28%.

Επί του παρόντος, το συνολικό ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις είναι 17%, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ανώτατης βαθμίδας είναι 14%. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, η ΕΚΤ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά τη διαφορετικότητα των φύλων.

Εκπρόσωποι Τύπου