Κοινή διασύνδεση συστημάτων εντοπισμού σε μηχανήματα διαλογής υψηλής ταχύτητας

Το 2013 το Ευρωσύστημα και οι κύριοι προμηθευτές μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας ανέπτυξαν προδιαγραφές για την ενσωμάτωση συστημάτων εντοπισμού χαρακτηριστικών ασφαλείας τραπεζογραμματίων στα εν λόγω μηχανήματα. Οι προδιαγραφές αυτές, γνωστές ως «κοινή διασύνδεση συστημάτων εντοπισμού» (common detector interface - CDI), αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στον περιορισμό των εργασιών ενσωμάτωσης.

Καθώς η ανταπόκριση της αγοράς ήταν θετική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Ευρωσύστημα, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας, προχώρησαν στην ανάπτυξη κοινής διασύνδεσης συστημάτων εντοπισμού δεύτερης γενιάς (CDI2), η οποία ενσωματώνει συστήματα λήψης εικόνων και περιπλοκότερα συστήματα εντοπισμού στα εν λόγω μηχανήματα.

Οι διασυνδέσεις CDI και CDI2 είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. κεντρικές τράπεζες, κατασκευαστές μηχανημάτων και συστημάτων εντοπισμού, κ.λπ.), οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση.

Τροποποίηση των προδιαγραφών των διασυνδέσεων CDI και CDI2

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τροποποιήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των διασυνδέσεων, τις οποίες μπορούν να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από το Ευρωσύστημα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από κοινού και, εφόσον κριθούν σκόπιμες, θα ενσωματώνονται σε μελλοντικές εκδόσεις των εν λόγω προδιαγραφών.

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να ενσωματώσουν τις διασυνδέσεις CDI ή CDI2 σε μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας ή σε συστήματα εντοπισμού, μπορούν να απευθυνθούν στην ΕΚΤ και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και να λάβουν πρωτόκολλα ελέγχου αποδοχής. Επιπλέον, αφού υπογράψουν σχετική συμφωνία μη δημοσιοποίησης στοιχείων, μπορούν να λάβουν προσομοιωτές για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της διασύνδεσης CDI.