European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 7 september 2017

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. Dan zullen wij nu verslag uitbrengen van de vergadering die de Raad van Bestuur vandaag heeft gehouden.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven. Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen, voor het huidige maandelijkse bedrag van €60 miljard, doorlopen tot eind december 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. De netto-aankopen vinden plaats naast de herinvesteringen van de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het programma voor de aankoop van activa zijn aangekocht.

De binnenkomende informatie, waaronder onze nieuwe door medewerkers opgestelde projecties, bevestigt globaal genomen onveranderde middellangetermijnvooruitzichten voor de economische groei en de inflatie in het eurogebied. De economische expansie, die in de eerste helft van 2017 sneller is toegenomen dan verwacht, blijft stevig en breedgedragen in de verschillende landen en sectoren. Tegelijkertijd vertegenwoordigt de recente volatiliteit van de wisselkoers een bron van onzekerheid die vanwege de mogelijke implicaties daarvan voor de middellangetermijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit, gevolgd moet worden.

Hoewel de huidige economische expansie vertrouwen geeft dat de inflatie geleidelijk zal toegroeien naar een niveau dat in overeenstemming is met onze inflatiedoelstelling, moet deze zich nog wel voldoende vertalen in een sterkere inflatiedynamiek. De maatstaven van de onderliggende inflatie zijn de afgelopen maanden licht gestegen maar blijven over het geheel genomen op een gematigd niveau. Daarom is een zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie nog steeds nodig om de onderliggende inflatiedruk geleidelijk te doen toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden of de financiële condities inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar ons programma voor de aankoop van activa wat betreft omvang en/of duur uit te breiden. Dit najaar zullen wij een besluit nemen over de kalibratie van onze beleidsinstrumenten voor na het einde van het jaar, en wij zullen daarbij rekening houden met het verwachte beloop van de inflatie en de financiële condities die nodig zijn voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp van het eurogebied steeg in het tweede kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,6%, ten opzichte van 0,5% in het eerste kwartaal. Enquêtegegevens wijzen op een aanhoudende breedgedragen groei in de komende periode. Onze monetairbeleidsmaatregelen ondersteunen de binnenlandse vraag en hebben het proces van schuldafbouw vergemakkelijkt. De particuliere consumptie wordt geschraagd door een toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. Het herstel van de investeringen blijft profiteren van de zeer gunstige financieringscondities en verbeteringen in de winstgevendheid van bedrijven. Bovendien zal het breedgedragen mondiale herstel de uitvoer uit het eurogebied ondersteunen.

Deze beoordeling wordt grotendeels weerspiegeld in de in september 2017 door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied. Volgens deze projecties stijgt het reële bbp op jaarbasis naar verwachting met 2,2% in 2017, met 1,8% in 2018 en met 1,7% in 2019. Vergeleken met de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties van juni 2017 zijn de vooruitzichten voor de reële bbp-groei voor 2017 opwaarts bijgesteld, ten gevolge van de recente sterkere groeidynamiek, en voor daarna onveranderd gebleven.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied blijven globaal genomen in evenwicht. Enerzijds vergroot de huidige gunstige conjuncturele dynamiek de kans op een sterker dan verwachte economische opleving. Anderzijds blijven er neerwaartse risico's bestaan, voornamelijk in verband met mondiale factoren en ontwikkelingen op de valutamarkten.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis bedroeg in augustus 1,5%. Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, de totale inflatie op jaarbasis tegen het einde van het jaar waarschijnlijk tijdelijk dalen, voornamelijk ten gevolge van basiseffecten bij de energieprijzen. Tegelijkertijd zijn de maatstaven van de onderliggende inflatie de afgelopen maanden licht gestegen, maar deze hebben nog steeds niet overtuigende tekenen van een aanhoudende opwaartse trend te zien gegeven. De binnenlandse prijsdruk, met name vanuit de arbeidsmarkten, is nog steeds gematigd. De onderliggende inflatie in het eurogebied zal naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische groei, de daarmee samenhangende geleidelijke afname van de economische slapte en stijgende lonen.

Deze beoordeling wordt ook grotendeels weerspiegeld in de in september 2017 door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied, die een HICP-inflatie op jaarbasis voorzien van 1,5% in 2017, van 1,2% in 2018 en van 1,5% in 2019. Vergeleken met de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties van juni 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale HICP-inflatie licht neerwaarts bijgesteld, voornamelijk ten gevolge van de recente appreciatie van de wisselkoers van de euro.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft, ondanks enige maandelijkse volatiliteit, in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in juli 2017 op 4,5% uitkwam, tegenover 5,0% in juni. Net als in de voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in juli 2017 uitkwam op 9,1%, vergeleken met 9,7% in juni.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in juli 2017 naar 2,4%, ten opzichte van 2,0% in juni, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens stabiel bleef, op 2,6%. De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een verdere zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en het groeipotentieel en de productiviteit van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, zou het voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het versterken van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende besprekingen over het verder versterken van de institutionele architectuur van onze Economische en Monetaire Unie.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media