Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. srpnja 2017.

11. srpnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. srpnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 2,4 mlrd. EUR na 262 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

6. srpnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

3,1 mlrd. USD

0,1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 293,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,1 mlrd. EUR na 1.140 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 1 mlrd. EUR na 209,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 7,2 mlrd. EUR na 155 mlrd. EUR. U srijedu, 5. srpnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 11,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 8,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 620,7 mlrd. EUR (u odnosu na 617 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,9 mlrd. EUR na 2.081,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 7. srpnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,4 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

223,0 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,5 mlrd. EUR

+0,4 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

98,9 mlrd. EUR

+2,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.623,3 mlrd. EUR

+14,4 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 60,6 mlrd. EUR na 1.166,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 091 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 303 545 −1 229
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 614 226
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 932 −1 454
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 500 −719
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 192 −769
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 192 −769
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 775 712 −3 540
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 8 250 −3 386
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 314 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 148 −154
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 69 505 −1 414
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 374 419 15 810
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 081 270 16 850
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 293 149 −1 041
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 729 −59
9 Ostala imovina 239 002 −2 895
Ukupno imovina 4 214 696 5 186
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 139 958 3 080
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 787 327 64 250
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 166 632 60 582
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 620 672 3 698
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 23 −30
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 784 589
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 340 111 −7 475
  5.1 Opća država 209 142 −987
  5.2 Ostale obveze 130 969 −6 488
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 168 784 −53 756
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 990 883
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 336 −465
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 336 −465
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 222 492 −1 916
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 295 −4
Ukupno obveze 4 214 696 5 186

Kontaktni podatci za medije