Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. liepos 7 d.

2017 m. liepos 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. liepos 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 262 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. liepos 6 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

3,1 mlrd. JAV dolerių

0,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 293,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 1 140 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 209,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 155 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. liepos 5 d., baigėsi 11,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 8,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 620,7 mlrd. eurų (palyginti su 617 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,9 mlrd. eurų – iki 2 081,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. liepos 7 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,4 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

223,0 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,5 mlrd. eurų

+0,4 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

98,9 mlrd. eurų

+2,3 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 623,3 mlrd. eurų

+14,4 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 60,6 mlrd. eurų – iki 1 166,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 091 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 303 545 −1 229
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 614 226
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 932 −1 454
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 500 −719
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 192 −769
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 192 −769
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 775 712 −3 540
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 8 250 −3 386
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 314 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 148 −154
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 505 −1 414
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 374 419 15 810
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 081 270 16 850
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 293 149 −1 041
8 Valdžios skola eurais 25 729 −59
9 Kitas turtas 239 002 −2 895
Visas turtas 4 214 696 5 186
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 139 958 3 080
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 787 327 64 250
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 166 632 60 582
  2.2 Indėlių galimybė 620 672 3 698
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −30
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 784 589
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 340 111 −7 475
  5.1 Valdžiai 209 142 −987
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 969 −6 488
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 168 784 −53 756
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 990 883
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 336 −465
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 336 −465
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 222 492 −1 916
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 295 −4
Visi įsipareigojimai 4 214 696 5 186

Kontaktai žiniasklaidai