Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. červenci 2017

11. července 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. července 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 2,4 mld. EUR na 262 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

6. července 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

3,1 mld. USD

0,1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 293,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,1 mld. EUR na 1 140 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 7,2 mld. EUR na 155 mld. EUR. Ve středu 5. července 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 11,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 8,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 620,7 mld. EUR (ve srovnání s 617 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,9 mld. EUR na 2 081,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 7. červenci 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

223,0 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,5 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

98,9 mld. EUR

+2,3 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 623,3 mld. EUR

+14,4 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 60,6 mld. EUR na 1 166,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 091 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 303 545 −1 229
  2.1 Pohledávky za MMF 74 614 226
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 932 −1 454
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 500 −719
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 192 −769
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 192 −769
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 775 712 −3 540
  5.1 Hlavní refinanční operace 8 250 −3 386
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 314 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 148 −154
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 505 −1 414
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 374 419 15 810
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 081 270 16 850
  7.2 Ostatní cenné papíry 293 149 −1 041
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 729 −59
9 Ostatní aktiva 239 002 −2 895
Aktiva celkem 4 214 696 5 186
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 139 958 3 080
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 787 327 64 250
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 166 632 60 582
  2.2 Vkladová facilita 620 672 3 698
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 23 −30
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 784 589
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 340 111 −7 475
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 209 142 −987
  5.2 Ostatní závazky 130 969 −6 488
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 168 784 −53 756
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 990 883
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 336 −465
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 336 −465
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 222 492 −1 916
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 295 −4
Pasiva celkem 4 214 696 5 186

Kontakty pro média