Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. juuli 2017

11. juuli 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. juulil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 2,4 miljardi euro võrra 262 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

6. juuli 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

3,1 miljardit USA dollarit

0,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 293,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 1140 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1 miljardi euro võrra 209,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,2 miljardi euro võrra 155 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. juulil 2017 möödus 11,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 8,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 620,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 617 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,9 miljardi euro võrra 2081,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 7. juuli 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,4 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

223,0 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,5 miljardit eurot

+0,4 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

98,9 miljardit eurot

+2,3 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1623,3 miljardit eurot

+14,4 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 60,6 miljardi euro võrra 1166,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 091 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 303 545 −1 229
  2.1 Nõuded RVFle 74 614 226
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 932 −1 454
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 500 −719
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 192 −769
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 192 −769
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 775 712 −3 540
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 8 250 −3 386
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 314 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 148 −154
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 505 −1 414
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 374 419 15 810
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 081 270 16 850
  7.2 Muud väärtpaberid 293 149 −1 041
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 729 −59
9 Muud varad 239 002 −2 895
Varad kokku 4 214 696 5 186
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 139 958 3 080
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 787 327 64 250
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 166 632 60 582
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 620 672 3 698
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 23 −30
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 784 589
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 340 111 −7 475
  5.1 Valitsussektor 209 142 −987
  5.2 Muud kohustused 130 969 −6 488
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 168 784 −53 756
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 990 883
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 336 −465
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 336 −465
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 222 492 −1 916
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 295 −4
Kohustused kokku 4 214 696 5 186

Kontaktandmed