European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. novembra 2016

22. november 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. novembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 274,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. november 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,0 mrd USD 0,2 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 323,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 1.099,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,4 milijarde EUR na 164,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2 milijardi EUR na 85,9 milijarde EUR. V sredo, 16. novembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 31,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 459 milijard EUR (v primerjavi s 459,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 21,2 milijarde EUR na 1.572,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 18. novembra 2016

Razlika od

11. novembra 2016 – kupljeno

Razlika od

11. novembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 13,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 200,4 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 21,9 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 44,3 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.182,9 milijarde EUR +17,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,1 milijarde EUR na 802,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 314.580 322
  2.1 Terjatve do MDS 78.213 56
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 236.368 266
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.468 90
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.314 1.184
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.314 1.184
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 544.890 1.142
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.639 1.190
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 512.214 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 −48
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 87.522 −3.924
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.895.544 19.898
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.572.271 21.167
  7.2 Drugi vrednostni papirji 323.272 −1.269
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 220.962 374
Skupaj sredstva 3.553.353 19.087
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.099.269 −1.421
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.261.480 1.321
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 802.476 2.132
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 458.959 −765
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 44 −47
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.820 −5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 270.607 11.797
  5.1 Sektor država 164.050 13.368
  5.2 Druge obveznosti 106.557 −1.570
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 109.917 8.380
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.423 662
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.974 −641
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.974 −641
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 216.350 −1.006
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.553.353 19.087
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije