European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 listopada 2016 roku

22 listopada 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18.11.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR, do 274,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17.11.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,0 mld USD 0,2 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR, do 323,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld EUR, do 1099,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,4 mld EUR, do 164,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2 mld EUR, do 85,9 mld EUR. W środę 16.11.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 31,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 32,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 459 mld EUR (wobec 459,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 21,2 mld EUR, do 1572,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 18.11.2016

Różnica wobec

11.11.2016 – zakup

Różnica wobec

11.11.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,6 mld EUR -0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR -0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 200,4 mld EUR +0,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 21,9 mld EUR +0,5 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 44,3 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1182,9 mld EUR +17,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,1 mld EUR, do 802,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 314.580 322
  2.1 Należności od MFW 78.213 56
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 236.368 266
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.468 90
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.314 1.184
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.314 1.184
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 544.890 1.142
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.639 1.190
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 512.214 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 37 −48
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 87.522 −3.924
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.895.544 19.898
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.572.271 21.167
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.272 −1.269
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 220.962 374
Aktywa razem 3.553.353 19.087
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.099.269 −1.421
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.261.480 1.321
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 802.476 2.132
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 458.959 −765
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 −47
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.820 −5
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 270.607 11.797
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 164.050 13.368
  5.2 Pozostałe zobowiązania 106.557 −1.570
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 109.917 8.380
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.423 662
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.974 −641
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.974 −641
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 216.350 −1.006
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.553.353 19.087
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami