European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 ноември 2016 г.

22 ноември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 ноември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,4 млрд. евро до 274,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 ноември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,0 млрд. щатски долара 0,2 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 323,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 1099,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 13,4 млрд. евро до 164,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2 млрд. евро до 85,9 млрд. евро. На 16 ноември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 31,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 459 млрд. евро (при 459,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 21,2 млрд. евро до 1572,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 18 ноември 2016 г.

Разлика спрямо

11 ноември 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

11 ноември 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,6 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 200,4 млрд. евро +0,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 21,9 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 44,3 млрд. евро +2,2 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1182,9 млрд. евро +17,8 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 2,1 млрд. евро до 802,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 314 580 322
  2.1 Вземания от МВФ 78 213 56
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 236 368 266
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 468 90
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 314 1 184
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 314 1 184
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 544 890 1 142
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 639 1 190
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 512 214 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 37 −48
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 87 522 −3 924
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 895 544 19 898
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 572 271 21 167
  7.2 Други ценни книжа 323 272 −1 269
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 220 962 374
Общо активи 3 553 353 19 087
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 099 269 −1 421
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 261 480 1 321
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 802 476 2 132
  2.2 Депозитно улеснение 458 959 −765
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 −47
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 820 −5
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 270 607 11 797
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 164 050 13 368
  5.2 Други задължения 106 557 −1 570
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 109 917 8 380
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 423 662
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 974 −641
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 974 −641
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 216 350 −1 006
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 553 353 19 087
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите