European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 november 2016

22 november 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 november 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 274,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 november 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,0 miljard USD 0,2 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 323,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 1.099,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,4 miljard naar EUR 164,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 85,9 miljard. Op woensdag 16 november 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 31,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 459 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 459,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 21,2 miljard naar EUR 1.572,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 18 november 2016

Verschil ten opzichte van

11 november 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

11 november 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 200,4 miljard +EUR 0,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 21,9 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 44,3 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.182,9 miljard +EUR 17,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,1 miljard naar EUR 802,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 314.580 322
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.213 56
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 236.368 266
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.468 90
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.314 1.184
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.314 1.184
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 544.890 1.142
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.639 1.190
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 512.214 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 −48
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 87.522 −3.924
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.895.544 19.898
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.572.271 21.167
  7.2 Overige waardepapieren 323.272 −1.269
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 220.962 374
Totaal activa 3.553.353 19.087
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.099.269 −1.421
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.261.480 1.321
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 802.476 2.132
  2.2 Depositofaciliteit 458.959 −765
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 44 −47
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.820 −5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 270.607 11.797
  5.1 Overheid 164.050 13.368
  5.2 Overige verplichtingen 106.557 −1.570
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.917 8.380
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.423 662
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.974 −641
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.974 −641
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 216.350 −1.006
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.553.353 19.087
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media