European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. novembru 2016

22. novembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. novembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 274,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. novembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,0 mld. USD 0,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 323,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,4 mld. EUR na 1 099,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,4 mld. EUR na 164,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 2 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. V stredu 16. novembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 31,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 459 mld. EUR (v porovnaní s 459,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 21,2 mld. EUR na 1 572,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 18. novembru 2016

Zmena oproti

11. novembru 2016: nákup

Zmena oproti

11. novembru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 200,4 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 21,9 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 44,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 182,9 mld. EUR +17,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,1 mld. EUR na 802,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 314 580 322
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 213 56
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 236 368 266
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 468 90
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 314 1 184
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 314 1 184
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 544 890 1 142
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 639 1 190
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 512 214 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 −48
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 87 522 −3 924
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 895 544 19 898
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 572 271 21 167
  7.2 Ostatné cenné papiere 323 272 −1 269
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 220 962 374
Aktíva spolu 3 553 353 19 087
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 099 269 −1 421
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 261 480 1 321
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 802 476 2 132
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 458 959 −765
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 44 −47
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 820 −5
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 270 607 11 797
  5.1 Verejná správa 164 050 13 368
  5.2 Ostatné záväzky 106 557 −1 570
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 109 917 8 380
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 423 662
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 974 −641
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 974 −641
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 216 350 −1 006
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 553 353 19 087
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá