European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 november 2016

22 november 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 november 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 274,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 november 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,0 miljard USD 0,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 323,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 1 099,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 164,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 85,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 november 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 31,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 459 miljarder EUR (jämfört med 459,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 21,2 miljarder EUR till 1 572,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 18 november 2016

Förändring jämfört med

11 november 2016 – Köp

Förändring jämfört med

11 november 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,6 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 200,4 miljarder EUR +0,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 21,9 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 44,3 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 182,9 miljarder EUR +17,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,1 miljarder EUR till 802,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 314.580 322
  2.1 Fordringar på IMF 78.213 56
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 236.368 266
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.468 90
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.314 1.184
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.314 1.184
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 544.890 1.142
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.639 1.190
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 512.214 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 37 −48
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 87.522 −3.924
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.895.544 19.898
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.572.271 21.167
  7.2 Andra värdepapper 323.272 −1.269
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 220.962 374
Summa tillgångar 3.553.353 19.087
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.099.269 −1.421
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.261.480 1.321
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 802.476 2.132
  2.2 Inlåningsfacilitet 458.959 −765
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 44 −47
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.820 −5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 270.607 11.797
  5.1 Offentliga sektorn 164.050 13.368
  5.2 Övriga skulder 106.557 −1.570
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 109.917 8.380
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.423 662
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.974 −641
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.974 −641
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 216.350 −1.006
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.553.353 19.087
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media