European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. november 2016

22. november 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. november 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 274,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. november 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,0 mia. USD 0,2 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 323,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 1.099,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,4 mia. euro til 164,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2 mia. euro til 85,9 mia. euro. Onsdag den 16. november 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 31,4 mia. euro, og en ny på 32,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 459 mia. euro (mod 459,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 21,2 mia. euro til 1.572,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 18. november 2016

Ændring i forhold til

11. november 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

11. november 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 13,6 mia. euro - -0,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 200,4 mia. euro +0,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 21,9 mia. euro +0,5 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 44,3 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.182,9 mia. euro +17,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,1 mia. euro til 802,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 314.580 322
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.213 56
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 236.368 266
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.468 90
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.314 1.184
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.314 1.184
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 544.890 1.142
  5.1 Primære markedsoperationer 32.639 1.190
  5.2 Langfristede markedsoperationer 512.214 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 −48
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 87.522 −3.924
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.895.544 19.898
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.572.271 21.167
  7.2 Andre værdipapirer 323.272 −1.269
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 220.962 374
Aktiver i alt 3.553.353 19.087
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.099.269 −1.421
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.261.480 1.321
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 802.476 2.132
  2.2 Indlånsfacilitet 458.959 −765
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 44 −47
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.820 −5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 270.607 11.797
  5.1 Offentlig forvaltning og service 164.050 13.368
  5.2 Andre forpligtelser 106.557 −1.570
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 109.917 8.380
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.423 662
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.974 −641
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.974 −641
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 216.350 −1.006
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.553.353 19.087
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt