European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 18. novembrī

2016. gada 22. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 18. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 274.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 17. novembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.0 mljrd. ASV dolāru 0.2 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 323.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 1 099.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 164.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 85.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 16. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 31.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 459 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 459.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 21.2 mljrd. euro (līdz 1 572.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 18. novembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 11. novembri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 11. novembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 200.4 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 21.9 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 44.3 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 182.9 mljrd. euro +17.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 802.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 314 580 322
  2.1 SVF debitoru parādi 78 213 56
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 236 368 266
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 468 90
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 314 1 184
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 314 1 184
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 544 890 1 142
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 639 1 190
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 512 214 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 −48
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 87 522 −3 924
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 895 544 19 898
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 572 271 21 167
  7.2 Pārējie vērtspapīri 323 272 −1 269
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 220 962 374
Kopā aktīvi 3 553 353 19 087
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 099 269 −1 421
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 261 480 1 321
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 802 476 2 132
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 458 959 −765
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 44 −47
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 820 −5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 270 607 11 797
  5.1 Saistības pret valdību 164 050 13 368
  5.2 Pārējās saistības 106 557 −1 570
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 109 917 8 380
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 423 662
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 974 −641
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 974 −641
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 216 350 −1 006
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 553 353 19 087
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem