Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. maja 2016

24. maj 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. maja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 262,5 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. maj 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1.005 mio USD 1.005 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 346,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 1.075,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 48,1 milijarde EUR na 150,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 200,8 milijarde EUR. V sredo, 18. maja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 51,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 49,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 307,6 milijarde EUR (v primerjavi s 309,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,8 milijarde EUR na 1.113,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 20. maja 2016

Razlika od

13. maja 2016 – kupljeno

Razlika od

13. maja 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 19,0 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 176,2 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR –0,6 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,1 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 780,1 milijarde EUR +16,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 31,3 milijarde EUR na 604,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 297.560 −1.147
  2.1 Terjatve do MDS 76.770 −186
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.789 −960
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.895 1.233
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.010 383
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.010 383
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 508.590 −1.482
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 49.947 −1.493
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 458.532 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 111 11
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 117.274 2.898
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.460.739 17.767
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.113.808 17.846
  7.2 Drugi vrednostni papirji 346.931 −79
8 Dolg širše države v EUR 26.979 0
9 Druga sredstva 216.777 1.608
Skupaj sredstva 3.054.101 21.261
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.075.549 −2.464
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 911.931 −32.874
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 604.106 −31.301
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 307.601 −1.558
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 224 −15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.163 145
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 247.489 47.474
  5.1 Širša država 150.808 48.116
  5.2 Druge obveznosti 96.680 −642
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 62.176 3.208
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.302 489
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.098 183
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.098 183
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 211.887 5.199
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.971 −98
Skupaj obveznosti 3.054.101 21.261