Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. máju 2016

24. mája 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. mája 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,6 mld. EUR na 262,5 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. mája 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 005 mil. USD 1 005 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 346,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,5 mld. EUR na 1 075,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 48,1 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 0,1 mld. EUR na 200,8 mld. EUR. V stredu 18. mája 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 51,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 49,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 307,6 mld. EUR (v porovnaní s 309,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,8 mld. EUR na 1 113,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 20. máju 2016

Zmena oproti

13. máju 2016: nákup

Zmena oproti

13. máju 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 176,2 mld. EUR +1,5 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,1 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 780,1 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 31,3 mld. EUR na 604,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 297 560 −1 147
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 770 −186
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 789 −960
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 895 1 233
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 010 383
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 010 383
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 508 590 −1 482
  5.1 Hlavné refinančné operácie 49 947 −1 493
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 458 532 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 111 11
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 117 274 2 898
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 460 739 17 767
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 113 808 17 846
  7.2 Ostatné cenné papiere 346 931 −79
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 0
9 Ostatné aktíva 216 777 1 608
Aktíva spolu 3 054 101 21 261
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 075 549 −2 464
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 911 931 −32 874
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 604 106 −31 301
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 307 601 −1 558
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 224 −15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 163 145
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 247 489 47 474
  5.1 Verejná správa 150 808 48 116
  5.2 Ostatné záväzky 96 680 −642
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 62 176 3 208
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 302 489
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 098 183
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 098 183
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 211 887 5 199
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 971 −98
Pasíva spolu 3 054 101 21 261