Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 maj 2016

24 maj 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 maj 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 262,5 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 maj 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 005 miljoner USD 1 005 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 346,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 1 075,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 48,1 miljarder EUR till 150,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 200,8 miljarder EUR. Onsdagen den 18 maj 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 51,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 307,6 miljarder EUR (jämfört med 309,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,8 miljarder EUR till 1 113,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 20 maj 2016

Förändring jämfört med

13 maj 2016 – Köp

Förändring jämfört med

13 maj 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,0 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 176,2 miljarder EUR +1,5 miljarder EUR -0,6 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,1 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 780,1 miljard EUR +16,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,3 miljarder EUR till 604,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 297.560 −1.147
  2.1 Fordringar på IMF 76.770 −186
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.789 −960
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.895 1.233
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.010 383
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.010 383
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 508.590 −1.482
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 49.947 −1.493
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 458.532 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 111 11
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 117.274 2.898
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.460.739 17.767
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.113.808 17.846
  7.2 Andra värdepapper 346.931 −79
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 0
9 Övriga tillgångar 216.777 1.608
Summa tillgångar 3.054.101 21.261
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.075.549 −2.464
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 911.931 −32.874
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 604.106 −31.301
  2.2 Inlåningsfacilitet 307.601 −1.558
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 224 −15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.163 145
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 247.489 47.474
  5.1 Offentliga sektorn 150.808 48.116
  5.2 Övriga skulder 96.680 −642
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 62.176 3.208
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.302 489
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.098 183
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.098 183
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 211.887 5.199
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.971 −98
Summa skulder 3.054.101 21.261