Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. květnu 2016

24. května 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. května 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 262,5 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. května 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 005 mil. USD 1 005 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 346,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 1 075,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 48,1 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 200,8 mld. EUR. Ve středu 18. května 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 51,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 307,6 mld. EUR (oproti 309,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,8 mld. EUR na 1 113,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 20. květnu 2016 Rozdíl v porovnání s 13. květnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 13. květnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 176,2 mld. EUR +1,5 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,1 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 780,1 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,3 mld. EUR na 604,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 297 560 −1 147
  2.1 Pohledávky za MMF 76 770 −186
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 789 −960
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 895 1 233
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 010 383
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 010 383
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 508 590 −1 482
  5.1 Hlavní refinanční operace 49 947 −1 493
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 458 532 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 111 11
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 117 274 2 898
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 460 739 17 767
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 113 808 17 846
  7.2 Ostatní cenné papíry 346 931 −79
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 0
9 Ostatní aktiva 216 777 1 608
Aktiva celkem 3 054 101 21 261
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 075 549 −2 464
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 911 931 −32 874
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 604 106 −31 301
  2.2 Vkladová facilita 307 601 −1 558
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 224 −15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 163 145
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 247 489 47 474
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 150 808 48 116
  5.2 Ostatní závazky 96 680 −642
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 62 176 3 208
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 302 489
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 098 183
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 098 183
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 211 887 5 199
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 971 −98
Pasiva celkem 3 054 101 21 261