SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. maj 2016

24. maj 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. maj 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 262,5 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. maj 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 1.005 mio. USD 1.005 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 346,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 1.075,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 48,1 mia. euro til 150,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,1 mia. euro til 200,8 mia. euro. Onsdag den 18. maj 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 51,4 mia. euro, og en ny på 49,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 307,6 mia. euro (mod 309,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,8 mia. euro til 1.113,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 20. maj 2016 Ændring i forhold til 13. maj 2016 – opkøb Ændring i forhold til 13. maj 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,0 mia. euro - -0,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 176,2 mia. euro +1,5 mia. euro -0,6 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,1 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 780,1 mia. euro +16,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,3 mia. euro til 604,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 297.560 −1.147
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.770 −186
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.789 −960
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.895 1.233
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.010 383
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.010 383
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 508.590 −1.482
  5.1 Primære markedsoperationer 49.947 −1.493
  5.2 Langfristede markedsoperationer 458.532 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 111 11
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 117.274 2.898
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.460.739 17.767
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.113.808 17.846
  7.2 Andre værdipapirer 346.931 −79
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 0
9 Andre aktiver 216.777 1.608
Aktiver i alt 3.054.101 21.261
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.075.549 −2.464
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 911.931 −32.874
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 604.106 −31.301
  2.2 Indlånsfacilitet 307.601 −1.558
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 224 −15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.163 145
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 247.489 47.474
  5.1 Offentlig forvaltning og service 150.808 48.116
  5.2 Andre forpligtelser 96.680 −642
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 62.176 3.208
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.302 489
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.098 183
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.098 183
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 211.887 5.199
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.971 −98
Passiver i alt 3.054.101 21.261