Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 mei 2016

24 mei 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 mei 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 262,5 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 mei 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1.005 miljoen USD 1.005 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 346,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 1.075,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 48,1 miljard naar EUR 150,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 200,8 miljard. Op woensdag 18 mei 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 51,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 307,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 309,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,8 miljard naar EUR 1.113,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 20 mei 2016

Verschil ten opzichte van

13 mei 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

13 mei 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,0 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 176,2 miljard +EUR 1,5 miljard -EUR 0,6 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,1 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 780,1 miljard +EUR 16,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,3 miljard naar EUR 604,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 297.560 −1.147
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.770 −186
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.789 −960
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.895 1.233
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.010 383
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.010 383
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 508.590 −1.482
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 49.947 −1.493
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 458.532 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 111 11
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 117.274 2.898
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.460.739 17.767
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.113.808 17.846
  7.2 Overige waardepapieren 346.931 −79
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 0
9 Overige activa 216.777 1.608
Totaal activa 3.054.101 21.261
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.075.549 −2.464
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 911.931 −32.874
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 604.106 −31.301
  2.2 Depositofaciliteit 307.601 −1.558
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 224 −15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.163 145
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 247.489 47.474
  5.1 Overheid 150.808 48.116
  5.2 Overige verplichtingen 96.680 −642
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.176 3.208
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.302 489
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.098 183
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.098 183
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 211.887 5.199
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.971 −98
Totaal passiva 3.054.101 21.261