Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 май 2016 г.

24 май 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 20 май 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,6 млрд. евро до 262,5 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 май 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1005 млн. щатски долара 1005 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 346,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 1075,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 48,1 млрд. евро до 150,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 200,8 млрд. евро. На 18 май 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 51,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 307,6 млрд. евро (при 309,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,8 млрд. евро до 1113,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 20 май 2016 г.

Разлика спрямо

13 май 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

13 май 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,0 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 176,2 млрд. евро +1,5 млрд. евро -0,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,1 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 780,1 млрд. евро +16,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 31,3 млрд. евро до 604,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 297 560 −1 147
  2.1 Вземания от МВФ 76 770 −186
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 789 −960
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 895 1 233
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 010 383
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 010 383
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 508 590 −1 482
  5.1 Основни операции по рефинансиране 49 947 −1 493
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 458 532 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 111 11
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 117 274 2 898
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 460 739 17 767
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 113 808 17 846
  7.2 Други ценни книжа 346 931 −79
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 0
9 Други активи 216 777 1 608
Общо активи 3 054 101 21 261
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 075 549 −2 464
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 911 931 −32 874
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 604 106 −31 301
  2.2 Депозитно улеснение 307 601 −1 558
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 224 −15
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 163 145
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 247 489 47 474
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 150 808 48 116
  5.2 Други задължения 96 680 −642
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 62 176 3 208
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 302 489
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 098 183
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 098 183
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 211 887 5 199
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 971 −98
Общо пасиви 3 054 101 21 261