Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 maja 2016 roku

24 maja 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20.05.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld EUR, do 262,5 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19.05.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1005 mln USD 1005 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 346,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld EUR, do 1075,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 48,1 mld EUR, do 150,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,1 mld EUR, do 200,8 mld EUR. W środę 18.05.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 51,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 49,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 307,6 mld EUR (wobec 309,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,8 mld EUR, do 1113,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 20.05.2016

Różnica wobec

13.05.2016 – zakup

Różnica wobec

13.05.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,0 mld EUR 0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 176,2 mld EUR +1,5 mld EUR 0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,1 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 780,1 mld EUR +16,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 31,3 mld EUR, do 604,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 297.560 −1.147
  2.1 Należności od MFW 76.770 −186
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.789 −960
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.895 1.233
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.010 383
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.010 383
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 508.590 −1.482
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 49.947 −1.493
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 458.532 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 111 11
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 117.274 2.898
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.460.739 17.767
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.113.808 17.846
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.931 −79
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 0
9 Pozostałe aktywa 216.777 1.608
Aktywa razem 3.054.101 21.261
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.075.549 −2.464
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 911.931 −32.874
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 604.106 −31.301
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 307.601 −1.558
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 224 −15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.163 145
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 247.489 47.474
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 150.808 48.116
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.680 −642
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 62.176 3.208
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.302 489
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.098 183
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.098 183
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 211.887 5.199
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.971 −98
Pasywa razem 3.054.101 21.261