Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.5.2016

24.5.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.5.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 262,5 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.5.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 005 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 1 005 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 346,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,5 miljardilla eurolla 1 075,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 48,1 miljardilla eurolla 150,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 200,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.5.2016 erääntyi 51,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 49,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 307,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 309,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,8 miljardilla eurolla 1 113,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 20.5.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,0 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 176,2 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -0,6 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 780,1 miljardia euroa +16,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 31,3 miljardilla eurolla 604,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 297 560 −1 147
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 770 −186
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 789 −960
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 895 1 233
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 010 383
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 010 383
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 508 590 −1 482
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 49 947 −1 493
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 458 532 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 111 11
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 117 274 2 898
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 460 739 17 767
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 113 808 17 846
  7.2 Muut arvopaperit 346 931 −79
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 0
9 Muut saamiset 216 777 1 608
Vastaavaa yhteensä 3 054 101 21 261
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 075 549 −2 464
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 911 931 −32 874
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 604 106 −31 301
  2.2 Talletusmahdollisuus 307 601 −1 558
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 224 −15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 163 145
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 247 489 47 474
  5.1 Julkisyhteisöt 150 808 48 116
  5.2 Muut 96 680 −642
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 62 176 3 208
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 302 489
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 098 183
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 098 183
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 211 887 5 199
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 971 −98
Vastattavaa yhteensä 3 054 101 21 261

Yhteyshenkilöt