Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. svibnja 2016.

24. svibnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. svibnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,6 mlrd. EUR na 262,5 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
19. svibnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.005 mil. USD 1.005 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 346,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 2,5 mlrd. EUR na 1.075,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 48,1 mlrd. EUR na 150,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 0,1 mlrd. EUR na 200,8 mlrd. EUR. U srijedu, 18. svibnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 51,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 49,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 307,6 mlrd. EUR (u odnosu na 309,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,8 mlrd. EUR na 1.113,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 20. svibnja 2016.

Razlika u odnosu na

13. svibnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

13. svibnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 176,2 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR –0,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,1 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 780,1 mlrd. EUR +16,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 31,3 mlrd. EUR na 604,1 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 297 560 −1 147
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 770 −186
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 789 −960
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 895 1 233
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 010 383
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 010 383
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 508 590 −1 482
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 49 947 −1 493
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 458 532 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 111 11
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 117 274 2 898
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 460 739 17 767
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 113 808 17 846
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 346 931 −79
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 0
9 Ostala imovina 216 777 1 608
Ukupno imovina 3 054 101 21 261
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 075 549 −2 464
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 911 931 −32 874
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 604 106 −31 301
  2.2 Novčani depoziti 307 601 −1 558
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 224 −15
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 163 145
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 247 489 47 474
  5.1 Opća država 150 808 48 116
  5.2 Ostale obveze 96 680 −642
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 62 176 3 208
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 302 489
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 098 183
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 098 183
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 211 887 5 199
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 971 −98
Ukupno obveze 3 054 101 21 261