Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 20. maijā

2016. gada 24. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 20. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 262.5 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 19. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 005 milj. ASV dolāru 1 005 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 346.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 1 075.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 48.1 mljrd. euro (līdz 150.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 200.8 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 18. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 51.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 49.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 307.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 309.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.8 mljrd. euro (līdz 1 113.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 20. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 13. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 13. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 176.2 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro –0.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.1 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 780.1 mljrd. euro +16.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31.3 mljrd. euro (līdz 604.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 297 560 −1 147
  2.1 SVF debitoru parādi 76 770 −186
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220 789 −960
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 895 1 233
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 010 383
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 010 383
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 508 590 −1 482
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 49 947 −1 493
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 458 532 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 111 11
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 117 274 2 898
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 460 739 17 767
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 113 808 17 846
  7.2 Pārējie vērtspapīri 346 931 −79
8 Valdības parāds euro 26 979 0
9 Pārējie aktīvi 216 777 1 608
Kopā aktīvi 3 054 101 21 261
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 075 549 −2 464
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 911 931 −32 874
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 604 106 −31 301
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 307 601 −1 558
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 224 −15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 163 145
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 247 489 47 474
  5.1 Saistības pret valdību 150 808 48 116
  5.2 Pārējās saistības 96 680 −642
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 62 176 3 208
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 302 489
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 098 183
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 098 183
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 211 887 5 199
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 971 −98
Kopā pasīvi 3 054 101 21 261