SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. marts 2015

24. marts 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. marts 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,6 mia. euro til 247 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,2) forblev stort set uændret på 374,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 1.010,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 11,4 mia. euro til 67,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,1 mia. euro til 420 mia. euro. Onsdag den 18. marts 2015 udløb en primær markedsoperation på 141,8 mia. euro, og en ny på 142,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 45,7 mia. euro (mod 45,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,5 mia. euro til 268,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
20. marts 2015 Ændring i forhold til 13. marts 2015 – køb Ændring i forhold til 13. marts 2015 
– salg Ændring i forhold til 13. marts 2015 
– indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,1 mia. - - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,5 mia. - EUR 0,1 mia. EUR 0,3 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 60,0 mia. EUR 3,1 mia. - -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 4,0 mia. EUR 0,3 mia. - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor EUR 26,3 mia. EUR 16,6 mia. - -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,9 mia. euro til 229,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.839 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 279.314 −509
2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.400 −3.400
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 201.913 2.891
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.119 −1.973
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.901 562
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.901 562
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.609 316
5.1 Primære markedsoperationer 142.401 562
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.959 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 247 −235
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 117.662 −2.956
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 643.424 19.416
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 268.838 19.460
7.2 Andre værdipapirer 374.586 −45
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 223.309 868
Aktiver i alt 2.157.841 15.725
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.010.877 83
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 275.239 7.286
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 229.582 6.866
2.2 Indlånsfacilitet 45.653 416
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.207 19
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 118.130 16.643
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.171 11.413
5.2 Andre forpligtelser 50.958 5.230
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.865 −7.058
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.060 239
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.030 −171
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.030 −171
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 208.641 −1.316
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.521 0
Passiver i alt 2.157.841 15.725