Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 maart 2015

24 maart 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op vrijdag 20 maart 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,6 miljard naar EUR 247 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 374,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 1.010,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 11,4 miljard naar EUR 67,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 420 miljard. Op woensdag 18 maart 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 141,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 142,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 45,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 45,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,5 miljard naar EUR 268,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 20 maart 2015 Verschil ten opzichte van 13 maart 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 13 maart 2015 – Verkopen Verschil ten opzichte van 13 maart 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,1 miljard - - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,5 miljard - EUR 0,1 miljard EUR 0,3 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 60,0 miljard EUR 3,1 miljard - -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 4,0 miljard EUR 0,3 miljard - -
Programma voor de aankoop van publiekesectoractiva EUR 26,3 miljard EUR 16,6 miljard - -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,9 miljard naar EUR 229,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.839 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 279.314 −509
2.1 Vorderingen op het IMF 77.400 −3.400
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 201.913 2.891
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.119 −1.973
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.901 562
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.901 562
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.609 316
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 142.401 562
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.959 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 247 −235
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 117.662 −2.956
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 643.424 19.416
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 268.838 19.460
7.2 Overige waardepapieren 374.586 −45
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 223.309 868
Totaal activa 2.157.841 15.725
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.010.877 83
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 275.239 7.286
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 229.582 6.866
2.2 Depositofaciliteit 45.653 416
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.207 19
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.130 16.643
5.1 Overheid 67.171 11.413
5.2 Overige verplichtingen 50.958 5.230
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.865 −7.058
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.060 239
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.030 −171
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.030 −171
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 208.641 −1.316
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.521 0
Totaal passiva 2.157.841 15.725