Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 marca 2015 r.

24 marca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 marca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,6 mld EUR do poziomu 247 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 374,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,1 mld EUR do poziomu 1010,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 11,4 mld EUR do poziomu 67,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,1 mld EUR do poziomu 420 mld EUR. W środę 18 marca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 141,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 142,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 45,7 mld EUR (wobec 45,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,5 mld EUR do poziomu 268,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 20.03.2015 Różnica wobec 13.03.2015 – zakup Różnica wobec 13.03.2015 – sprzedaż Różnica wobec 13.03.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,5 mld EUR 0,1 mld EUR 0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 60,0 mld EUR 3,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 4,0 mld EUR 0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 26,3 mld EUR 16,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,9 mld EUR do poziomu 229,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.839 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 279.314 −509
2.1 Należności od MFW 77.400 −3.400
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 201.913 2.891
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.119 −1.973
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.901 562
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 24.901 562
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.609 316
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 142.401 562
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.959 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 247 −235
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 117.662 −2.956
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 643.424 19.416
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 268.838 19.460
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.586 −45
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 223.309 868
Aktywa razem 2.157.841 15.725
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.010.877 83
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 275.239 7.286
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 229.582 6.866
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 45.653 416
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.207 19
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 118.130 16.643
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.171 11.413
5.2 Pozostałe zobowiązania 50.958 5.230
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.865 −7.058
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.060 239
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.030 −171
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.030 −171
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 208.641 −1.316
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.521 0
Pasywa razem 2.157.841 15.725