Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 20. martā

2015.24.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 20. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 247 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (374.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 1 010.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 11.4 mljrd. euro (līdz 67.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 420 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 18. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 141.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 142.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 45.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 45.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.5 mljrd. euro (līdz 268.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 20. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. martu Pārdotā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.5 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 60.0 mljrd. euro 3.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 4.0 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 26.3 mljrd. euro 16.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 229.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,839 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 279,314 −509
2.1 SVF debitoru parādi 77,400 −3,400
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 201,913 2,891
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,119 −1,973
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,901 562
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,901 562
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,609 316
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 142,401 562
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,959 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 247 −235
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 117,662 −2,956
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 643,424 19,416
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 268,838 19,460
7.2 Pārējie vērtspapīri 374,586 −45
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 223,309 868
Kopā aktīvi 2,157,841 15,725
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,010,877 83
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 275,239 7,286
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 229,582 6,866
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 45,653 416
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,207 19
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 118,130 16,643
5.1 Saistības pret valdību 67,171 11,413
5.2 Pārējās saistības 50,958 5,230
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,865 −7,058
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,060 239
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,030 −171
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,030 −171
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 208,641 −1,316
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,521 0
Kopā pasīvi 2,157,841 15,725