Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. marca 2015

24. marec 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. marca 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 2,6 milijarde EUR na 247 milijard EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 374,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 1.010,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 11,4 milijarde EUR na 67,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 420 milijard EUR. V sredo, 18. marca 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 141,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 142,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 45,7 milijarde EUR (v primerjavi s 45,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,5 milijarde EUR na 268,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 20. marca 2015 Razlika od 13. marca 2015 – kupljeno Razlika od 13. marca 2015 – prodano Razlika od 13. marca 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,1 milijarde EUR - - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,5 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 60,0 milijarde EUR 3,1 milijarde EUR - -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 4,0 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 26,3 milijarde EUR 16,6 milijarde EUR - -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,9 milijarde EUR na 229,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.839 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 279.314 −509
2.1 Terjatve do MDS 77.400 −3.400
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 201.913 2.891
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.119 −1.973
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.901 562
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.901 562
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.609 316
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 142.401 562
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.959 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 247 −235
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 117.662 −2.956
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 643.424 19.416
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 268.838 19.460
7.2 Drugi vrednostni papirji 374.586 −45
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 223.309 868
Skupaj sredstva 2.157.841 15.725
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.010.877 83
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 275.239 7.286
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 229.582 6.866
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 45.653 416
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.207 19
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 118.130 16.643
5.1 Širša država 67.171 11.413
5.2 Druge obveznosti 50.958 5.230
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.865 −7.058
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.060 239
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.030 −171
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.030 −171
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 208.641 −1.316
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.521 0
Skupaj obveznosti 2.157.841 15.725