Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 март 2015 г.

24 март 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 март 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 2,6 млрд. евро до 247 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 374,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 1010,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 11,4 млрд. евро до 67,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 420 млрд. евро. На 18 март 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 141,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 142,4 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 45,7 млрд. евро (при 45,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,5 млрд. евро до 268,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 20 март 2015 г. Разлика спрямо 13 март 2015 г. – покупки Разлика спрямо 13 март 2015 г. – продажби Разлика спрямо 13 март 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 26,1 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,5 млрд. евро - 0,1 млрд. евро 0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 60,0 млрд. евро 3,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 4,0 млрд. евро 0,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 26,3 млрд. евро 16,6 млрд. евро - -
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,9 млрд. евро до 229,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 839 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 279 314 −509
2.1 Вземания от МВФ 77 400 −3 400
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 201 913 2 891
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 119 −1 973
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 901 562
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 901 562
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 465 609 316
5.1 Основни операции по рефинансиране 142 401 562
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 322 959 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 247 −235
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −11
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 117 662 −2 956
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 643 424 19 416
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 268 838 19 460
7.2 Други ценни книжа 374 586 −45
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 0
9 Други активи 223 309 868
Общо активи 2 157 841 15 725
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 010 877 83
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 275 239 7 286
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 229 582 6 866
2.2 Депозитно улеснение 45 653 416
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 207 19
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 130 16 643
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 171 11 413
5.2 Други задължения 50 958 5 230
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 865 −7 058
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 060 239
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 030 −171
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 030 −171
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 208 641 −1 316
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 521 0
Общо пасиви 2 157 841 15 725