Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. březnu 2015

24. března 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. března 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 2,6 mld. EUR na 247 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 374,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,1 mld. EUR na 1 010,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 11,4 mld. EUR na 67,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 420 mld. EUR. Ve středu 18. března 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 141,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 142,4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 45,7 mld. EUR (ve srovnání se 45,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,5 mld. EUR na 268,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 20. březnu 2015 Rozdíl v porovnání se 13. březnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 13. březnem 2015 – prodej Rozdíl v porovnání se 13. březnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,5 mld. EUR 0,1 mld. EUR 0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 60,0 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 4,0 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 26,3 mld. EUR 16,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,9 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 839 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 279 314 −509
2.1 Pohledávky za MMF 77 400 −3 400
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 201 913 2 891
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 119 −1 973
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 901 562
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 901 562
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 609 316
5.1 Hlavní refinanční operace 142 401 562
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 959 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 247 −235
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 117 662 −2 956
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 643 424 19 416
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 268 838 19 460
7.2 Ostatní cenné papíry 374 586 −45
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 223 309 868
Aktiva celkem 2 157 841 15 725
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 010 877 83
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 275 239 7 286
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 229 582 6 866
2.2 Vkladová facilita 45 653 416
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 207 19
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 118 130 16 643
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 171 11 413
5.2 Ostatní závazky 50 958 5 230
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 865 −7 058
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 060 239
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 030 −171
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 030 −171
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 208 641 −1 316
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 521 0
Pasiva celkem 2 157 841 15 725