Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. marcu 2015

24. marca 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. marca 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 2,6 mld. EUR na 247 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 374,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,1 mld. EUR na 1 010,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 11,4 mld. EUR na 67,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 0,1 mld. EUR na 420 mld. EUR. V stredu 18. marca 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 141,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 142,4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 45,7 mld. EUR (v porovnaní so 45,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,5 mld. EUR na 268,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 20. marcu 2015 Zmena oproti 13. marcu 2015: nákup Zmena oproti 13. marcu 2015: predaj Zmena oproti 13. marcu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,5 mld. EUR 0,1 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 60,0 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 4,0 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 26,3 mld. EUR 16,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,9 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 839 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 279 314 −509
2.1 Pohľadávky voči MMF 77 400 −3 400
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 201 913 2 891
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 119 −1 973
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 901 562
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 24 901 562
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 465 609 316
5.1 Hlavné refinančné operácie 142 401 562
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 959 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 247 −235
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 117 662 −2 956
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 643 424 19 416
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 268 838 19 460
7.2 Ostatné cenné papiere 374 586 −45
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 223 309 868
Aktíva spolu 2 157 841 15 725
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 010 877 83
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 275 239 7 286
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 229 582 6 866
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 45 653 416
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 207 19
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 118 130 16 643
5.1 Verejná správa 67 171 11 413
5.2 Ostatné záväzky 50 958 5 230
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 865 −7 058
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 060 239
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 030 −171
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 030 −171
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 208 641 −1 316
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 521 0
Pasíva spolu 2 157 841 15 725