Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 mars 2015

24 mars 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 mars 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 247 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 374,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 1 010,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 11,4 miljarder EUR till 67,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 420 miljarder EUR. Onsdagen den 18 mars 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 141,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 142,4 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 45,7 miljarder EUR (jämfört med 45,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,5 miljarder EUR till 268,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 20 mars 2015 Förändring jämfört med den 13 mars 2015 – Köp Förändring jämfört med den 13 mars 2015 – Försäljning Förändring jämfört med den 13 mars 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,1 miljarder EUR - - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,5 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR 0,3 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 60,0 miljarder EUR 3,1 miljarder EUR - -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 4,0 miljarder EUR 0,3 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 26,3 miljarder EUR 16,6 miljarder EUR - -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,9 miljarder EUR till 229,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.839 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 279.314 −509
2.1 Fordringar på IMF 77.400 −3.400
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 201.913 2.891
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.119 −1.973
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.901 562
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.901 562
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.609 316
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 142.401 562
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.959 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 247 −235
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 117.662 −2.956
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 643.424 19.416
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 268.838 19.460
7.2 Andra värdepapper 374.586 −45
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 223.309 868
Summa tillgångar 2.157.841 15.725
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.010.877 83
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 275.239 7.286
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 229.582 6.866
2.2 Inlåningsfacilitet 45.653 416
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.207 19
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 118.130 16.643
5.1 Offentliga sektorn 67.171 11.413
5.2 Övriga skulder 50.958 5.230
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.865 −7.058
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.060 239
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.030 −171
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.030 −171
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 208.641 −1.316
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.521 0
Summa skulder 2.157.841 15.725