Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. januarja 2015

20. januar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. januarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 241,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 373,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,4 milijarde EUR na 1.001,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,9 milijarde EUR na 64,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 508,2 milijarde EUR. V sredo, 14. januarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 112,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 114,0 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 14,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 65,6 milijarde EUR (v primerjavi s 73,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,8 milijarde EUR na 220,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 16. januarja 2015 Razlika od 9. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 9. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,5 milijarde EUR - 0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,7 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 33,1 milijarde EUR 1,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 2,1 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 19,0 milijarde EUR na 223,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 272.987 369
2.1 Terjatve do MDS 81.270 −193
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 191.717 562
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.199 602
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.510 −867
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.510 −867
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 573.823 −11.823
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 113.986 1.651
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 459.130 −14.155
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 707 705
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −24
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.016 645
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 594.623 1.418
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 220.715 1.767
7.2 Drugi vrednostni papirji 373.908 −348
8 Dolg širše države v EUR 26.715 0
9 Druga sredstva 234.483 −945
Skupaj sredstva 2.158.222 −10.600
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.001.438 −5.425
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 288.935 −27.161
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.319 −19.032
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 65.571 −8.131
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 46 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.888 619
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 94.694 9.779
5.1 Širša država 64.869 7.928
5.2 Druge obveznosti 29.825 1.851
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 60.288 9.495
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.671 −761
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.456 1.424
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.456 1.424
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 215.925 1.431
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 94.655 0
Skupaj obveznosti 2.158.222 −10.600
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije