Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 stycznia 2015 r.

20 stycznia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 stycznia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 241,7 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 373,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,4 mld EUR do poziomu 1001,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,9 mld EUR do poziomu 64,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,7 mld EUR do poziomu 508,2 mld EUR. W środę 14 stycznia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 112,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 114,0 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 14,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 65,6 mld EUR (wobec 73,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,8 mld EUR do poziomu 220,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 16.01.2015 Różnica wobec 9.01.2015 – zakup Różnica wobec 9.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,5 mld EUR 0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 33,1 mld EUR 1,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 2,1 mld EUR 0,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 19,0 mld EUR do poziomu 223,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 272.987 369
2.1 Należności od MFW 81.270 −193
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 191.717 562
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.199 602
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.510 −867
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.510 −867
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 573.823 −11.823
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 113.986 1.651
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 459.130 −14.155
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 707 705
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −24
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.016 645
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 594.623 1.418
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 220.715 1.767
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.908 −348
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 0
9 Pozostałe aktywa 234.483 −945
Aktywa razem 2.158.222 −10.600
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.001.438 −5.425
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 288.935 −27.161
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.319 −19.032
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 65.571 −8.131
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 46 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.888 619
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 94.694 9.779
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.869 7.928
5.2 Pozostałe zobowiązania 29.825 1.851
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 60.288 9.495
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.671 −761
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.456 1.424
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.456 1.424
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 215.925 1.431
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.655 0
Pasywa razem 2.158.222 −10.600

Kontakt z mediami