Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 16. janvārī

2015.20.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 16. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 241.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 373.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 1 001.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.9 mljrd. euro (līdz 64.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 508.2 mljrd. euro). Otrdien, 2015. gada 14. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 112.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 114.0 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 14.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 65.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 73.7 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 220.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 16. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 9. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 9. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.5 mljrd. euro 0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 33.1 mljrd. euro 1.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 2.1 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.0 mljrd. euro (līdz 223.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 272,987 369
2.1 SVF debitoru parādi 81,270 −193
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 191,717 562
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,199 602
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,510 −867
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,510 −867
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 573,823 −11,823
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 113,986 1,651
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 459,130 −14,155
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 707 705
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −24
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,016 645
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 594,623 1,418
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 220,715 1,767
7.2 Pārējie vērtspapīri 373,908 −348
8 Valdības parāds euro 26,715 0
9 Pārējie aktīvi 234,483 −945
Kopā aktīvi 2,158,222 −10,600
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,001,438 −5,425
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 288,935 −27,161
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,319 −19,032
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 65,571 −8,131
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 46 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,888 619
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 94,694 9,779
5.1 Saistības pret valdību 64,869 7,928
5.2 Pārējās saistības 29,825 1,851
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 60,288 9,495
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,671 −761
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,456 1,424
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,456 1,424
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 215,925 1,431
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 94,655 0
Kopā pasīvi 2,158,222 −10,600

Kontaktinformācija presei