Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. lednu 2015

20. ledna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. ledna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 241,7 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,4 mld. EUR na 1 001,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,9 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,7 mld. EUR na 508,2 mld. EUR. V ůterý 14. ledna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 112,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 114,0 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z  dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 14,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 65,6 mld. EUR (oproti 73,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 220,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 16. lednu 2015 Rozdíl v porovnání s 9. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 9. lednem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,5 mld. EUR 0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 33,1 mld. EUR 1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 2,1 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,0 mld. EUR na 223,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 272 987 369
2.1 Pohledávky za MMF 81 270 −193
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 191 717 562
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 199 602
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 510 −867
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 510 −867
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 573 823 −11 823
5.1 Hlavní refinanční operace 113 986 1 651
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 459 130 −14 155
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 707 705
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −24
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 016 645
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 594 623 1 418
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 220 715 1 767
7.2 Ostatní cenné papíry 373 908 −348
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 0
9 Ostatní aktiva 234 483 −945
Aktiva celkem 2 158 222 −10 600
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 001 438 −5 425
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 288 935 −27 161
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 319 −19 032
2.2 Vkladová facilita 65 571 −8 131
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 46 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 888 619
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 94 694 9 779
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 869 7 928
5.2 Ostatní závazky 29 825 1 851
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 60 288 9 495
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 671 −761
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 456 1 424
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 456 1 424
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 215 925 1 431
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 655 0
Pasiva celkem 2 158 222 −10 600

Kontakty pro média