Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 януари 2015 г.

20 януари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 януари 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 241,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 373,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 5,4 млрд. евро до 1001,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,9 млрд. евро до 64,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,7 млрд. евро до 508,2 млрд. евро. На 14 януари 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 112,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 114,0 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата 14,2 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 65,6 млрд. евро (при 73,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 220,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 16 януари 2015 г. Разлика спрямо 9 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 9 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,5 млрд. евро - 0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 33,1 млрд. евро 1,8 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 2,1 млрд. евро 0,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 19,0 млрд. евро до 223,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 272 987 369
2.1 Вземания от МВФ 81 270 −193
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 191 717 562
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 199 602
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 510 −867
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 510 −867
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 573 823 −11 823
5.1 Основни операции по рефинансиране 113 986 1 651
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 459 130 −14 155
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 707 705
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −24
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 016 645
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 594 623 1 418
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 220 715 1 767
7.2 Други ценни книжа 373 908 −348
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 0
9 Други активи 234 483 −945
Общо активи 2 158 222 −10 600
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 001 438 −5 425
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 288 935 −27 161
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 319 −19 032
2.2 Депозитно улеснение 65 571 −8 131
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 46 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 888 619
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 94 694 9 779
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 869 7 928
5.2 Други задължения 29 825 1 851
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 60 288 9 495
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 671 −761
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 456 1 424
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 456 1 424
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 215 925 1 431
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 94 655 0
Общо пасиви 2 158 222 −10 600

Данни за контакт за медиите