Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. januar 2015

20. januar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. januar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 241,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 373,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,4 mia. euro til 1.001,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,9 mia. euro til 64,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,7 mia. euro til 508,2 mia. euro. Onsdag den 14. januar 2015 udløb en primær markedsoperation på 112,3 mia. euro, og en ny på 114,0 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 14,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod med praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 65,6 mia. euro (sammenlignet med 73,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,8 mia. euro til 220,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 16. januar 2015 Ændring i forhold til 9. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 9. januar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,5 mia. - EUR 0,4 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,7 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 33,1 mia. EUR 1,8 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 2,1 mia. EUR 0,3 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,0 mia. euro til 223,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 272.987 369
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.270 −193
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 191.717 562
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.199 602
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.510 −867
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.510 −867
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 573.823 −11.823
5.1 Primære markedsoperationer 113.986 1.651
5.2 Langfristede markedsoperationer 459.130 −14.155
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 707 705
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −24
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.016 645
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 594.623 1.418
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 220.715 1.767
7.2 Andre værdipapirer 373.908 −348
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 0
9 Andre aktiver 234.483 −945
Aktiver i alt 2.158.222 −10.600
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.001.438 −5.425
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 288.935 −27.161
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.319 −19.032
2.2 Indlånsfacilitet 65.571 −8.131
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 46 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.888 619
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 94.694 9.779
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.869 7.928
5.2 Andre forpligtelser 29.825 1.851
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 60.288 9.495
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.671 −761
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.456 1.424
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.456 1.424
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 215.925 1.431
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 94.655 0
Passiver i alt 2.158.222 −10.600

Medie- og pressehenvendelser