Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. januáru 2015

20. januára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. januára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 241,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,4 mld. EUR na 1 001,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 7,9 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,7 mld. EUR na 508,2 mld. EUR. V stredu 14. januára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 112,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 114,0 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 14,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,7 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou hodnotou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 65,6 mld. EUR (v porovnaní so 73,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 220,7 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 16. januáru 2015 Zmena oproti 9. januáru 2015: nákup Zmena oproti 9. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,5 mld. EUR 0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 33,1 mld. EUR 1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 2,1 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 19,0 mld. EUR na 223,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 272 987 369
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 270 −193
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 191 717 562
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 199 602
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 510 −867
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 510 −867
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 573 823 −11 823
5.1 Hlavné refinančné operácie 113 986 1 651
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 459 130 −14 155
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 707 705
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −24
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 016 645
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 594 623 1 418
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 220 715 1 767
7.2 Ostatné cenné papiere 373 908 −348
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 0
9 Ostatné aktíva 234 483 −945
Aktíva spolu 2 158 222 −10 600
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 001 438 −5 425
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 288 935 −27 161
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 319 −19 032
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 65 571 −8 131
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 46 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 888 619
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 94 694 9 779
5.1 Verejná správa 64 869 7 928
5.2 Ostatné záväzky 29 825 1 851
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 60 288 9 495
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 671 −761
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 456 1 424
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 456 1 424
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 215 925 1 431
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 94 655 0
Pasíva spolu 2 158 222 −10 600
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá