Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 januari 2015

20 januari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 januari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 241,7 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 373,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 1 001,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,9 miljarder EUR till 64,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 508,2 miljarder EUR. Onsdagen den 14 januari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 112,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 114,0 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades 14,2 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 65,6 miljarder EUR (jämfört med 73,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 220,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 16 januari 2015 Förändring jämfört med den 9 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 9 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,5 miljarder EUR - 0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,7 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 33,1 miljarder EUR 1,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 2,1 miljarder EUR 0,3 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,0 miljarder EUR till 223,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 272.987 369
2.1 Fordringar på IMF 81.270 −193
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 191.717 562
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.199 602
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.510 −867
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.510 −867
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 573.823 −11.823
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 113.986 1.651
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 459.130 −14.155
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 707 705
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −24
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.016 645
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 594.623 1.418
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 220.715 1.767
7.2 Andra värdepapper 373.908 −348
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 0
9 Övriga tillgångar 234.483 −945
Summa tillgångar 2.158.222 −10.600
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.001.438 −5.425
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 288.935 −27.161
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.319 −19.032
2.2 Inlåningsfacilitet 65.571 −8.131
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 46 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.888 619
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 94.694 9.779
5.1 Offentliga sektorn 64.869 7.928
5.2 Övriga skulder 29.825 1.851
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 60.288 9.495
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.671 −761
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.456 1.424
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.456 1.424
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 215.925 1.431
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 94.655 0
Summa skulder 2.158.222 −10.600

Kontakt för media