Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. siječnja 2015.

20. siječnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. siječnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 241,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 milijarde EUR na 373,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 5,4 milijarde EUR na 1.001,4 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 7,9 milijarda EUR na 64,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 3,7 milijarda EUR na 508,2 milijarde EUR. U srijedu, 14. siječnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 112,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 114,0 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 14,2 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke(stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,7 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 65,6 milijarda EUR (u odnosu na 73,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 1,8 milijarda EUR na 220,7 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 16. siječnja 2015. Razlika u odnosu na 9. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 9. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,5 mlrd. EUR - 0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,7 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 33,1 mlrd. EUR 1,8 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 2,1 mlrd. EUR 0,3 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 19,0 milijarda EUR na 223,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 272 987 369
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 270 −193
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 191 717 562
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 199 602
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 510 −867
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 510 −867
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 573 823 −11 823
5.1 Glavne operacije refinanciranja 113 986 1 651
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 459 130 −14 155
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 707 705
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −24
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 59 016 645
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 594 623 1 418
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 220 715 1 767
7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 908 −348
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 0
9 Ostala imovina 234 483 −945
Ukupno imovina 2 158 222 −10 600
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 001 438 −5 425
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 288 935 −27 161
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 223 319 −19 032
2.2 Novčani depoziti 65 571 −8 131
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 46 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 6 888 619
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 94 694 9 779
5.1 Opća država 64 869 7 928
5.2 Ostale obveze 29 825 1 851
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 60 288 9 495
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 671 −761
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 456 1 424
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 456 1 424
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 215 925 1 431
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 94 655 0
Ukupno obveze 2 158 222 −10 600

Kontaktni podatci za medije