Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 januari 2015

20 januari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 januari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 241,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 373,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,4 miljard naar EUR 1.001,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,9 miljard naar EUR 64,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,7 miljard naar EUR 508,2 miljard. Op woensdag 14 januari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 112,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 114,0 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 14,2 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 65,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 73,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 220,7 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 16 januari 2015 Verschil ten opzichte van 9 januari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 9 januari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,5 miljard - EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,7 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 33,1 miljard EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 2,1 miljard EUR 0,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,0 miljard naar EUR 223,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 272.987 369
2.1 Vorderingen op het IMF 81.270 −193
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 191.717 562
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.199 602
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.510 −867
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.510 −867
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 573.823 −11.823
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 113.986 1.651
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 459.130 −14.155
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 707 705
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −24
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.016 645
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 594.623 1.418
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 220.715 1.767
7.2 Overige waardepapieren 373.908 −348
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 0
9 Overige activa 234.483 −945
Totaal activa 2.158.222 −10.600
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.001.438 −5.425
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 288.935 −27.161
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.319 −19.032
2.2 Depositofaciliteit 65.571 −8.131
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 46 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.888 619
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.694 9.779
5.1 Overheid 64.869 7.928
5.2 Overige verplichtingen 29.825 1.851
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 60.288 9.495
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.671 −761
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.456 1.424
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.456 1.424
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 215.925 1.431
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 94.655 0
Totaal passiva 2.158.222 −10.600

Contactpersonen voor de media