Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. sausio 16 d.

2015 m. sausio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. sausio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 241,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 373,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 1 001,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,9 mlrd. eurų – iki 64,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 508,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. sausio 14 d., baigėsi 112,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 114,0 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 14,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 65,6 mlrd. eurų (palyginti su 73,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 220,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. sausio 16 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 9 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 9 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,5 mlrd. eurų 0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 33,1 mlrd. eurų 1,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 2,1 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,0 mlrd. eurų – iki 223,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 272 987 369
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 270 −193
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 191 717 562
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 199 602
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 510 −867
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 510 −867
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 573 823 −11 823
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 113 986 1 651
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 459 130 −14 155
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 707 705
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −24
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 016 645
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 594 623 1 418
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 220 715 1 767
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 908 −348
8 Valdžios skola eurais 26 715 0
9 Kitas turtas 234 483 −945
Visas turtas 2 158 222 −10 600
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 001 438 −5 425
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 288 935 −27 161
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 319 −19 032
2.2 Indėlių galimybė 65 571 −8 131
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 46 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 888 619
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 94 694 9 779
5.1 Valdžiai 64 869 7 928
5.2 Kiti įsipareigojimai 29 825 1 851
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 60 288 9 495
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 671 −761
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 456 1 424
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 456 1 424
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 925 1 431
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 655 0
Visi įsipareigojimai 2 158 222 −10 600

Kontaktai žiniasklaidai