Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. decembra 2014

16. december 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. decembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 230,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 368,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,7 milijarde EUR na 992,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,2 milijarde EUR na 64,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,4 milijarde EUR na 457,7 milijarde EUR. V sredo, 10. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 98 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 105,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 14 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 26,5 milijarde EUR (v primerjavi z 28 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4 milijarde EUR na 211,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 12. decembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 29,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 24,8 milijarde EUR 3,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 0,8 milijarde EUR 0,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 10,9 milijarde EUR na 188,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.529 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 266.328 −1.174
2.1 Terjatve do MDS 81.205 −2.457
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 185.122 1.283
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.149 −344
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.435 1.247
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.435 1.247
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 484.203 −6.870
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 105.221 7.175
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 378.895 −14.041
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 87 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 54.565 −3.587
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 579.900 5.137
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 211.536 4.016
7.2 Drugi vrednostni papirji 368.364 1.121
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 241.911 2.244
Skupaj sredstva 2.034.746 −3.345
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 992.621 3.688
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 215.191 9.400
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 188.684 10.911
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 26.497 −1.518
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.810 −12
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 92.307 −15.424
5.1 Širša država 64.763 −6.208
5.2 Druge obveznosti 27.543 −9.216
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.476 801
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.127 −351
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.321 201
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.321 201
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 216.850 −1.648
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 94.013 0
Skupaj obveznosti 2.034.746 −3.345

Stiki za medije