Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. december 2014

16. december 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. december 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,4 mia. euro til 230,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,1 mia. euro til 368,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,7 mia. euro til 992,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,2 mia. euro til 64,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,4 mia. euro til 457,7 mia. euro. Onsdag den 10. december 2014 udløb en primær markedsoperation på 98 mia. euro, og en ny på 105,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 14 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (praktisk taget uændret i forhold til i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 26,5 mia. euro (mod 28 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4 mia. euro til 211,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 12. december 2014 Ændring i forhold til ugen før – Opkøb Ændring i forhold til ugen før – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,3 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 24,8 mia. EUR 3,8 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 0,8 mia. EUR 0,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,9 mia. euro til 188,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.529 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 266.328 −1.174
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.205 −2.457
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 185.122 1.283
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.149 −344
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.435 1.247
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.435 1.247
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 484.203 −6.870
5.1 Primære markedsoperationer 105.221 7.175
5.2 Langfristede markedsoperationer 378.895 −14.041
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 87 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 54.565 −3.587
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 579.900 5.137
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 211.536 4.016
7.2 Andre værdipapirer 368.364 1.121
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 241.911 2.244
Aktiver i alt 2.034.746 −3.345
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 992.621 3.688
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 215.191 9.400
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 188.684 10.911
2.2 Indlånsfacilitet 26.497 −1.518
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.810 −12
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 92.307 −15.424
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.763 −6.208
5.2 Andre forpligtelser 27.543 −9.216
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.476 801
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.127 −351
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.321 201
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.321 201
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 216.850 −1.648
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 94.013 0
Passiver i alt 2.034.746 −3.345

Medie- og pressehenvendelser