Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 decembrie 2014

16 decembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 decembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1,4 miliarde EUR, până la 230,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,1 miliarde EUR, până la 368,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,7 miliarde EUR, până la 992,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,2 miliarde EUR, până la 64,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 5,4 miliarde EUR, până la 457,7 miliarde EUR. Miercuri, 10 decembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 98 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 105,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 14 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 26,5 miliarde EUR (față de 28 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 4 miliarde EUR, până la 211,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 12 decembrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară – achiziţii Modificări față de săptămâna anterioară – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 24,8 miliarde EUR 3,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 0,8 miliarde EUR 0,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 10,9 miliarde EUR, până la 188,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 529 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 266 328 −1 174
2.1 Creanţe asupra FMI 81 205 −2 457
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 185 122 1 283
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 149 −344
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 435 1 247
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 435 1 247
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 484 203 −6 870
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 105 221 7 175
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 378 895 −14 041
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 87 −4
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 54 565 −3 587
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 579 900 5 137
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 211 536 4 016
7.2 Alte titluri 368 364 1 121
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 241 911 2 244
Total active 2 034 746 −3 345
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 992 621 3 688
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 215 191 9 400
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 188 684 10 911
2.2 Facilitatea de depozit 26 497 −1 518
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 810 −12
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 92 307 −15 424
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 763 −6 208
5.2 Alte angajamente 27 543 −9 216
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 476 801
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 127 −351
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 321 201
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 321 201
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 216 850 −1 648
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 94 013 0
Total pasive 2 034 746 −3 345

Contacte media